dot
dot
dot
dot
dot

ประเภท
ราคา
จังหว้ด
อำเภอ

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การขายฝากคืออะไร article

       ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ บ้านมือสอง ที่ดิน และอื่นๆ เราเคยได้ยินคำว่า "การขายฝาก" แล้วรู้หรือเปล่าครับว่ามันคืออะไร 

การขายฝาก คืออะไร

     การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

     แบบของสัญญาขายฝาก
          1. ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น บ้าน หรือที่ ดิน หรือขายฝากเรือกำปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มี ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป เรือนแพที่คนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ถ้าไม่ทำตามนี้เป็นอันว่าสัญญาขายฝากนี้ใช้ไม่ได้
          2. ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคา 500 บาทหรือเรียกว่า 500 บาท ขึ้นไป การขายฝากนี้จะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ขายและผู้ซื้อลงชื่อไว้ในหนังสือ หรือต้องมีการวางมัดจำ หรือมีการชำระหนี้บางส่วนไปแล้ว มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้ศาล บังคับไม่ได้

     การไถ่ทรัพย์คืนหรือการซื้อกลับคืน
          1. สินไถ่ คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายฝากต้องนำมาชำระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อขอไถ่เอา ทรัพย์คืนซึ่งอาจจะตกลงไว้ในสัญญาขายฝากหรือไม่ได้ตกลงไว้ก็ได้ และสินไถ่จะต้องเป็น เงินเสมอและไถ่ถอนกันด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ได้

          2. ระยะเวลาการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝาก 
              2.1 การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี 
              2.2 การขายฝากสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี

          3. การไถ่ทรัพย์คืนมีข้อพิจารณาดังนี้
              3.1 ต้องไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ จะไถ่เมื่อเกินกำหนดแล้วไม่ได้ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากอย่างเด็ดขาด ผู้ขายฝากหมดสิทธิไถ่
              3.2 ขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนสามารถทำได้ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับไถ่

          4. บุคคลที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้
              4.1 ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
              4.2 ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
              4.3 บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

          5. บุคคลที่มีสิทธิให้ไถ่คืนได้
              5.1 ผู้รับซื้อฝากหรือถ้าหากผู้รับซื้อฝากตายก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขาย ฝาก ต้องไปขอไถ่จากทายาทของผู้รับฝาก
              5.2 ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น จากผู้ซื้อฝากเดิม  ดอกผลของทรัพย์สินที่ขายฝากซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขายฝากย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝาก ค่าธรรมเนียมตอนทำสัญญาขายฝาก ผู้ซื้อฝากเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม
 

       ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

          ผู้ขายฝาก ตกลงขายฝากในวงเงินจำนวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 15% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
   ผู้ขายฝากจะต้องชำระดอกเบี้ยดังนี้
      500,000*15% / 12 = 6,250 บาท และจะต้องนำส่งทุกเดือน     ถ้าหากผิดนัดชำระก็จะถูกปรับ ตามตกลง

  ถ้าผู้ขายฝากนำเงินมาตัดต้น เช่น นำเงินคืน 300,000 บาท ก็จะเหลือเงินที่ยังเป็นหนี้ 200,000 บาท
ก็นำจะเหลือยอด 200,000 มาคำนวณดอกเบี้ย คือ 200,000*15% = 2,500 บาท   เดือนต่อมาก็นำส่งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวเป็นต้นไป

 
                     ข้อควรระวัง
 
               ต้องดูวันครบกำหนดในสัญญาให้ดี และต้องซื้อคืนทรัพย์หรือทำการขยายระยะเวลาให้ทันวันหมดอายุ  ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถซื้อคืนได้  บ้างกรณีนายทุนที่ซื้อฝากอาจจะมีเจตนาไม่ดีกับชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมาย  บอกว่าไม่ต้องรีบไถ่ถอนหรือซื้อคืน เขาไม่รีบใช้เงินให้ผู้ที่ขายฝากเอาเงินไปใช้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบ ทำให้ดูเหมือนมีน้ำใจแต่จริงๆแล้วเขารอให้สัญญาขาดอายุ ซึ่งจะไม่มีทางซื้อคืนได้อีกเลย
 
 
 
ที่มา: www.det.ago.go.th
 สาระน่ารู้เรื่องอสังหาฯ

เอกสารสิทธิเพื่อการถือครองบ้านและที่ดิน article
จำนองคืออะไร article
เทคนิคการเลือกซื้อบ้านมือสอง article
ผ่อนบ้านให้หมดเร็วมีเทคนิคง่ายๆ ใครก็ทำได้ article
เคล็ดลับการกู้เงินซื้อบ้าน
อยากถอนชื่อผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน ทำอย่างไรดี