dot
dot
dot
dot
dot

ประเภท
ราคา
จังหวัด
อำเภอ

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ยื่นขอก่อสร้างบ้าน ต้องทำอย่างไร

     หลายคนในการจะมีบ้านสักครั้งในชีวิต อาจเลือกที่จะซื้อบ้านจัดสรรของโครงการต่างๆ หรือ บ้านมือสอง  แล้วถ้าคุณเลือกที่จะขอก่อสร้างบ้านเองจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ยื่นขอก่อสร้างบ้าน  ต้องทำอย่างไร

ในการสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องมีการแจ้งกับทางกรมโยธาธิการและการผังเมืองที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขที่บ้านหรือเลขที่อาคารต่อไป โดยจะต้องมีการเสนอแปลนบ้านที่สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งต้องไม่สร้างบนพื้นที่ต้องห้าม เช่นสร้างคร่อมทางสาธารณประโยชน์ ที่ดินของหลวง

 
           การยื่นขออนุญาตก่อสร้างต้องไปยื่นเอกสารกับทางหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยอาคารที่จะก่อสร้างต้องมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย อาคารตึกแถว หอพัก แฟลต อาคารชุด สำนักงาน โกดัง ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ห้องแสดงสินค้า อาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น และอาคารเลี้ยงสัตว์ อาคารชั่วคราว สะพานไม้ เขื่อน หอถังเก็บน้ำ รั้ว ป้าย แผงลอย และถนน
 
สถานที่ยื่นขออนุญาตสร้างที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
          1. ที่ว่าการเขตท้องที่ที่สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นอยู่
          2. ณ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารอื่นใดนอกจากข้อ 1
 
สถานที่ยื่นขออนุญาตสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดอื่นๆ
          1. ในเขตเทศบาล ให้ยื่น ณ ที่ทำการเทศบาล สำนักการช่าง ของแต่ละพื้นที่
          2. นอกเขตเทศบาลให้ยื่นกับหน่วยงานบริการของแต่ละพื้นที่ เช่น อบต.
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
          1. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง ( ขอรับได้ที่สำนักการช่าง หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ )
          2. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน /น.ร.3 /สด. (กรณีที่ติดจำนองให้ผู้รับจำนองยินยอมด้วย)
          3. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น)
          4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          6. แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ รายการคำนวณ 1 ชุด กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมดเกิน 150ตรม.
          7. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีใช้ผนังร่วมกัน พร้อมสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวระชาชน
              และสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
          8. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กรณีพื้นที่อาคารทั้งหมด
              เกิน 150ตรม.
          9. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยเจ้าของบ้านสามารถเซ็นรับรองเองได้
        10. หนังสือมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
        11. สำเนาเอกสารต้องมีลายเซ็น ชื่อเจ้าของบ้านกำกับทุกแผ่น
 
         ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 45 วัน หากได้รับอนุญาตก็จะสามารถก่อสร้างได้ แต่ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต อาจจะเนื่องจากแปลนไม่ถูกต้อง หรือปัญหาอื่นๆ ก็ต้องแก้ไขก่อนยื่นขอใหม่ ไม่ควรสร้างก่อน เพราะอาจเป็นการผิดต่อกฎหมายได้
 
         เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อย ก็จะสร้างบ้านได้อย่างสบายใจ
 
ที่มา : TerraBKK 
 สาระน่ารู้เรื่องอสังหาฯ

เอกสารสิทธิเพื่อการถือครองบ้านและที่ดิน article
การขายฝากคืออะไร article
จำนองคืออะไร article
การถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย article
หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อ บ้านมือสอง article
ผ่อนบ้านให้หมดเร็วมีเทคนิคง่ายๆ ใครก็ทำได้ article
เคล็ดลับการกู้เงินซื้อบ้าน
ลดหย่อนภาษีด้วยการมีบ้าน
อยากถอนชื่อผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน ทำอย่างไรดี